Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij informeren u dat Casalunya Real Estate (hierna “Casalunya” genoemd), met maatschappelijke zetel te c/August, 5 – 6º, 5ª, 43004 Tarragona, de eigenaar is van deze website. Casalunya is een internationaal makelaarskantoor in Catalonië dat diensten aanbiedt op het gebied van de aan- en verkoop en het beheer van onroerend goed.

De toegang tot en het surfen op de website, of het gebruik van de diensten die via de website worden aangeboden, impliceert de uitdrukkelijke en volledige aanvaarding van ons Privacy beleid en ons Cookiesbeleid, met betrekking tot de doeleinden van de verwerking van de gegevens die u als gebruiker (hierna de “Gebruiker” of “Gebruikers”) ons verstrekt.

Identificeren van gegevens

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, over de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, stellen wij u hierbij in kennis van de identificatiegegevens van de entiteit die eigenaar is van de website:

Casalunya Onroerend Goed.

Geregistreerd adres: c/August, 5 – 6º, 5ª, 43004 Tarragona

Telefoon: 977 94 30 66 

E-mail: info@casalunya.com

API Associatienummer 185, College van vastgoedmakelaars van Catalonië

Voorwaarden voor gebruik

Door de toegang tot en het gebruik van deze website wordt u een Gebruiker, die door te surfen op deze website alle clausules van deze wettelijke kennisgeving volledig, uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaardt, en wij verzoeken u dan ook ze aandachtig te lezen.

De informatie op de website van Casalunya houdt verband met de diensten en de activiteit waaraan de site is gewijd, en moet worden beschouwd als inleidende informatie voor de Gebruiker die er toegang toe heeft.

Door zich toegang te verschaffen tot de website van Casalunya, verbindt de gebruiker zich ertoe deze te gebruiken met volledige inachtneming van de wetten en gebruiken van het handelsverkeer en is hij naar Casalunya of jegens derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg zou kunnen zijn van het niet naleven van deze verplichting.

Casalunya kan op elk moment eenzijdig de presentatie en/of configuratie van de website, en de aangeboden diensten en inhoud wijzigen, zonder voorafgaande waarschuwing, en het is daarom aanbevolen dat u dit leest telkens wanneer u de website raadpleegt.

Algemene verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe deze pagina, de diensten en de inhoud ervan correct te gebruiken, zonder in strijd te komen met de grondrechten, de geldende wetgeving, de goede trouw, de algemeen aanvaarde gebruiken of de openbare orde. Elk gebruik voor onwettige doeleinden of doeleinden die inbreuk maken op de rechten van Casalunya en/of derden is verboden.

De Gebruiker, bij het betreden van deze Website, verbindt zich er uitdrukkelijk toe om:

Geen enkele actie uit te voeren die gericht is op het beschadigen, blokkeren, beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten, tijdelijk of permanent, van de functionaliteiten, tools, inhoud en/of infrastructuur van de website, op een zodanige wijze dat het normale gebruik ervan wordt verhinderd.

Het materiaal en de informatie op deze website niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden die uitdrukkelijk verboden zijn in deze clausules, of voor de specifieke voorwaarden die, indien van toepassing, zijn vastgesteld voor bepaalde toepassingen en/of nutsvoorzieningen en die in strijd zijn met de rechten en belangen van Casalunya en/of derden.

Geen enkele actie te ondernemen die op enigerlei wijze de reputatie van Casalunya of van derden ondermijnt, of die, in voorkomend geval, ongeoorloofde, misleidende of oneerlijke reclame vormt, en in het algemeen oneerlijke concurrentie.

Virussen of andere fysieke of elektronische elementen bevatten die de normale werking van het netwerk, het systeem of de computeruitrusting van Casalunya of van derden kunnen schaden of verhinderen, of die schade kunnen toebrengen aan elektronische documenten en bestanden die op deze uitrusting zijn opgeslagen.

De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die Casalunya of een derde partij kan lijden als gevolg van de niet-naleving van een van de verplichtingen waaraan zij onderworpen zijn op grond van, deze wettelijke kennisgeving of de wet met betrekking tot de toegang tot en/of het gebruik van de Site.

Intellectuele eigendomsrechten

Casalunya, zelf of als rechtverkrijgende, is de eigenaar van de intellectuele en industriële eigendomsrechten van het domein van deze website, evenals van de volledige of gedeeltelijke inhoud die erop verschijnt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle elementen die de visuele verschijning vormen, het grafische beeld en andere zintuiglijke prikkels van de webpagina’s die de website vormen (look and feel), handelsmerken, logo’s, handelsnamen, teksten, recensies en commentaren, beelden, grafische voorstellingen, ontwerpen, geluiden, databanken, programma’s, stroomdiagrammen, presentatie, navigatiearchitectuur en de broncodes van de webpagina’s.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Casalunya te eerbiedigen, waarbij hij aanvaardt dat de schending van een van deze rechten in Spanje als een strafbaar feit kan worden beschouwd op basis van de artikelen 270 en volgende van het Wetboek van Strafrecht. 

Procedure in geval van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten

Als een gebruiker of een derde van mening is dat een deel van de inhoud op de website is ingevoerd met schending van zijn intellectuele eigendomsrechten, wordt hij verzocht Casalunya hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, door te schrijven naar het postadres Carrer August, 5 – 6º 5ª Tarragona of naar het e-mailadres info@casalunya.com, met volledige en nauwkeurige vermelding van zijn gegevens en de intellectuele eigendomsrechten die naar verluidt zijn geschonden.

Verantwoordelijkheid

Casalunya kan de absolute onkwetsbaarheid van haar beveiligingssystemen niet garanderen en sluit daarom alle aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten is aan de aanwezigheid van computervirussen of andere elementen die wijzigingen of fouten kunnen veroorzaken in de computersystemen (software en hardware), elektronische documenten en bestanden van de Gebruiker of van een derde partij.

De gebruikers worden ervan in kennis gesteld dat het gebruik van systemen voor elektronische datatransmissie en elektronische post geen absolute veiligheidsgaranties bieden, zoals ook het geval is met schade ten gevolge van onderbrekingen, crashes, afwezigheid of defecten in de telecommunicatie. De Gebruiker en Casalunya ontheffen elkaar wederzijds van elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit gebeurtenissen zoals niet-ontvangst of vertraging, vergissingen of onderschepping van communicatie.

Links

De functie van de links die op deze site kunnen voorkomen is uitsluitend om de Gebruikers te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen, waar zij de op deze site aangeboden informatie kunnen uitbreiden of aanvullen.

Casalunya is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten die via deze links verkregen worden.

Casalunya aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud die vanaf haar website wordt gelinkt, noch garandeert zij de afwezigheid van virussen of andere elementen hierin die wijzigingen kunnen veroorzaken aan het computersysteem (hardware en software), documenten of bestanden van de Gebruiker, en sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die om deze reden aan de Gebruiker wordt berokkend.

Als een gebruiker of een derde van mening is dat de inhoud of de diensten die door de gelinkte pagina’s worden aangeboden, onwettig zijn, inbreuk maken op grondwettelijke waarden of beginselen, of de eigendom of de rechten van de gebruiker of van een derde schaden, wordt hij verzocht Casalunya hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen door te schrijven naar het postadres Carrer August, 5 – 6º 5ª Tarragona of naar het e-mailadres info@casalunya.com.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Casalunya en de Gebruiker doen uitdrukkelijk afstand van hun recht op een andere jurisdictie en onderwerpen zich aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van de stad Tarragona (Spanje) voor elk geschil dat voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze Website.

Op deze voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing, dat van toepassing is op alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden niet voorzien met betrekking tot interpretatie, geldigheid en uitvoering.

Jouw high-end makelaar aan de Costa Daurada

Wil jij een woning kopen in Catalunya en heb jij dat nog nooit gedaan? Download hier het meest complete e-book met daarin alles wat je moet weten!